CSG Logotype

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-09-03

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2023-09-02

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-06-11

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2023-06-10

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-05-18

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-05-17

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-04-30

Fader Mikael Sundkvist celebrerar och Mariamkören från Helsingfors sjunger. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa, ja Mariamkuoro Helsingistä laulaa.

Vigilia

2023-04-29

Fader Mikael Sundkvist förrättar och Mariamkören från Helsingfors sjunger. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa, ja Mariamkuoro Helsingistä laulaa.

Biskoplig Basileios den stores liturgi / Piispallinen Basileios Suuren liturgia

2023-03-12

HE metropolit Cleopas celebrerar med hjälp av fader Harry Fagerlund. / KP metropoliitta Kleopas toimittaa isä Harry Fagerlundin avustamana.

Vigilia

2023-03-11

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-02-19

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier. Fader Teemu Toivonen celebrerar.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä. Isä Teemu Toivonen toimittaa.

 

 

 

Vigilia

2023-02-18

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-01-29

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Vigilia

2023-01-28

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Styrelsemöte / Neuvoston kokous

2023-03-05

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

Emottagande av helige Nektarios av Egeas relik / Pyhän Nektarios Eginalaisen pyhäinjäännöksen vastaanottaminen

2022-09-03

Överlämnandet av reliken sker  i samband med en biskoplig liturgi. Du hittar mera information bland våra nyheter här.

Pyhäinjännöksen vastaanoton yhteydessä toimitetaan piispallinen liturgi. Lisää tietoa löydät uutisistamme täältä.

 

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

2023-01-06

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-01-05

Vigilian avslutas med panihida för församlingens tidigare ordförande Lola Cedergren. Fader Markku Salminen förrättar.

Vigilia päätetään panihidalla seurakunnan aikaisemmalle puheenjohtajalle Lola Cedergrenille. Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-11-27

8. kyrkotonen / 8. sävelmä
Stormartyren Jakob Persern +421, Tecknets GudsModersikon, h:e Diodor, Karelens helige +1633. / Sm. Jaakob Persilainen +421, Jumalanäidin Ennsumerkki-ikoni, pt. Diodor, Karjana pyhä +1633.
Ef. 4:1-6; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-11-26

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2022-11-05

HE biskop Sergei av Fredrikshamn leder högtidsliturgin assisterad av fader Ion Durac från Åbo och protodiakon Andreas Salminen från Helsingfors.

KP Haminan piispa Sergei johtaa juhlaliturgiaa isä Ion Duracin ja ylidiakoni Andreas Salmisen avustamana.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-10-16

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vigilia

2022-10-15

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi & moleben till helige Serafim av Sarov / Jumalallinen liturgia ja moleben pyhälle Serafim Sarovilaiselle

2022-09-25

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
H:a Eufrosyne Aleksandrialainen +440, H:e Sergej av Radonezh +1392. / Pt. Eufrosyne Aleksandrialainen +440, Pt. Sergei, Radonezhin igumeni ja ihmeidemtekijä +1392.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Vigilia

2022-09-24

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Helige Johannes av Valamo i breven

2022-11-05

Docent Elisabeth Löfstrand som översatt helige skemaigumen Johannes av Valamos brevväxling föreläser om helgonet som kanoniserades 2018 såsom han framträder i sina brev. /

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen kirjeenvaihtoa kääntänyt dosentti Elisabeth Löfstrand luennoi vuonna 2018 kanonisoidusta pyhästä nojautuen pyhän skeemaigumenin omiin kirjeisiin.

Tisdagssällskapet förbereder påsken / Tiistaiseuran pääsiäistalkoot

2022-04-05

Tisdagssällskapet dekorerar videkvistar och planerar inför påsken. Alla är välkomna! / Tiistaiseura tekee virpomavitsoja ja suunnittelee pääsiäistä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Bönegudstjänst för Ukraina / Moleben Ukrainan puolesta

2022-03-19

Vi samlas i kyrkan för att under fader Harry Fagerströms ledning be för Ukrainas folk. / Kokoonnumme kirkkoon rukoilemaan Ukrainan kansan puolesta isä Harry Fagerströmin johdolla.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-09-04

4. kyrkotonen / 4. sävelmä
Martyren Babylas av Antiokien och dennes lärjungar +ca 250, profeten Mose, Gudsskådaren +ca 1200 fKr, martyren Gorazd +1942. / Pm. Babylas Antiokialainen ja hänen opetuslapsensa +n. 250, pr. Mooses, Jumalannäkijä +n. 1200 eKr, pm. Gorazd +1942.
1. Kor. 16:13-24; Mat. 21:33-42

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2022-09-03

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-06-19

1. kyrkotonen / 1. sävelmä
Ap. Juudas, Herran veli +100-l, pt. Paisios Suuri +400-l. / Aposteln Judas, Herrens broder +100-talet,  h:e Paisios den Store +400-talet
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-06-18

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vernissage av ikonutställning / Ikoninäyttelyn avaus

2022-06-18

En utställning med ikoner av Marja-Liisa Alm samt ryska metallikoner öppnas med anföranden av bl.a. dr Antti Vuori om traditionen med metallikoner.

Marja-Liisa Almin sekä venäläisiä metalli-ikoneja esittelevä näyttely avataan. Tohtori Antti Vuori esitelmöi metalli-ikoniperinteestä muiden muassa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-05-26

Ap. Karpos +100-talet, h:e Innokentij, ärkebiskop av Herson +1857. / Ap. Karpos +100-l, p. Innokenti, Hersonin arkkipiispa +1857.
Ap. 1:1-12; Luk. 24:36-53

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2022-05-25

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Liturgi och visning av stiftets katedral / Liturgia ja katedraalin esittely

2022-05-07

Fader Joosef Vola från Helsingfors och fader Bartolomeos från katedralen celebrerar. Efter liturgin anordnas en visning av den nyligen renoverade katedralen.

Isä Joosef Vola Helsingistä ja katedraalin isä Bartolomeos toimittavat. Liturgian jälkeen järjestetään äskettäin uusitun katedraalin esittely.

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

2023-04-08

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering. Fader Mikko Leistola från Åbo celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian. Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

2023-04-07

Fader Mikko Leistola från Åbo förrättar. / Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

Biskoplig aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Piispallinen ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

2023-04-07

HE metropolit Cleopas förrättar assisterad av fader Mikko Leistola från Åbo. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan.

KP metropoliitta Kleopas toimittaa turkulaisen isä Mikko Leistolan avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

2023-04-06

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Förutinvigda gåvornas fasteliturgi / Ennenpyhitettyjen lahjojen paastoliturgia

2022-03-18

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Heliga Andreas av Kreta stora botkanon / Pyhän Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni

2022-02-28

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-02-06

4. kyrkotonen/sävelmä
Herrens tempelgångs efterfest / Herran temppeliintuomisen jälkijuhla
H:e Bukolos, biskop av Smyrna +100-talet, H:e Barsanufios den Store och H:e Johannes Profeten +500-talet, H:e Fotios av Konstantinopel +893 / Pt. Bukolos, Smyrnan piispa (+ 100-l.), pt:t Barsanufios Suuri ja Johannes Profeetta (+ 500-l.), p. Fotios Konstantinopolilainen (+ 893)
2. Tim. 3:10–15, Hepr. 7:26–8:2 (Bukolos); Luuk. 24:1–12

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-02-05

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Liturgin inställad! / Liturgia peruutettu!

2021-12-18

Liturgin är inställd, då kantorn efter konstaterad exposition till coronavirus satts  i karantän över helgen.

Liturgia on peruutettu kanttorin ollessa vahvistetun koronavirukselle altistumisen jälkeen karanteenissa viikonlopun ajan.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-11-28

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2021-11-27

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Lilla vattenvälsignelsen och biskoplig liturgi / Pieni vedenpyhitys ja piispallinen liturgia

2021-11-06

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Markku Salminen och arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta arkkipiispa Kleopas isä Markku Salmisen ja arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-10-17

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin förrättas av fader Mikael Sundkvist. I motsats till tidigare uppgifter besöker inte HE metropolit Kleopas församlingen denna helg, utan i samband med Karelens heliga upplysares liturgi lördagen 6 november.

Liturgian toimittaa isä Mikael Sundkvist. Aikaisemmin tiedotettu KP metropoliitta Kleopaksen vierailu seurakunnassa tänä viikonloppuna on siirretty Karjalan pyhien valistajien liturgian yhteyteen lauantaina 6. marraskuuta.

Vigilia

2021-10-16

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-26

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-25

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-04

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-05

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Helige Johannes av Valamo

2021-06-05

År 2018 helgonförklarades prästmunken Johannes av Valamo, en av två finska helgon som någonsin kanoniserats av den ortodoxa kyrkan. I dag, 5 juni, är minnesdagen i finska ortodoxa kyrkan för Johannes av Valamo. Uspenski-katedralens kyrkoherde Markku Salminen berättar för oss om helgonets liv och gärning. Föreläsningen sker på svenska. Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR.

Valamon luostarin pappismunkki Johannes julistettiin pyhäksi vuonna 2018 yhtenä kahdesta ensimmäisestä ortodoksisen kirkon koskaan kanonisoimasta suomalaisesta pyhästä. Suomen ortodoksinen kirkko muistaa vuosittain tänään, 5. kesäkuuta, juuri Johannes Valamolaista. Uspenskin katedraalin kirkkoherra Markku Salminen kertoo meille pyhän elämästä ja työstä. Luento on ruotsinkielinen. Yhteyden isä Markun luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät TÄSTÄ.

Om änglarna

2021-05-08

Fader Mikael Sundkvist berättar för oss om Herrens änglar. Vad är dem och vad sysslar de med egentligen? Föreläsningen sker på svenska. Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR. Vid trassel ring 070-723 69 60.

Isä Mikael Sundkvist kertoo meille Herran enkeleistä. Mitä ne oikein ovat, ja mitä ne oikein puuhaavat? Luento on ruotsinkielinen. Yhteyden isä Mikaelin luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät TÄSTÄ. Jos saat ongelmia, soita numeroon 070-723 69 60.

Sofia: Skapelsens vishet

2021-04-10

Fader Benedikt (Bengt) Pohjanen föreläser om den gudomliga visdomen, Sofia, och vi får beundra Monika Pohjanens Sofia-ikon. Är Sofia vem eller vad? Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR. Vid trassel ring 070-723 69 60.

Isä Benedikt (Bengt) Pohjanen luennoi pyhästä viisaudesta, Sofiasta, ja saamme ihailla Monika Pohjasen Sofia-ikonia. Onko Sofia henkilö vai ajatelma? Yhteyden isä Benediktin luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttön löydät TÄSTÄ. Jos saat ongelmia, soita numeroon 070-723 69 60.

Föreläsning & panihida – programändring! / Luento ja muistopalvelus – ohjelman muutos!

2021-03-06

Fader Joosef Volas föreläsning kl. 14 svensk tid har ställts in med anledning av att nya coronarestriktioner i Finland kräver kyrkoherdes närvaro där. Den dubbelspråkiga minnesgudstjänsten från Uspenskij-katedralen sänds dock enligt planerna kl. 15, då fader Markku Salminen och Uspenskij-kvartetten ber särskilt för dem av våra församlingsmedlemmar som gått bort under det senaste året. Gudstjänsten sänds direkt via Youtube. Du hittar en länk till sändningen här.

Isä Joosef Volan luento klo 14 Ruotsin aikaa on peruutettu Suomessa valtaan tulleiden koronasäännösten vaatiessa kirkkoherran läsnäoloa seurakunnassaan. Uspenskin katedraalista lähetettävä panihida toimitetaan kuitenkin suunnitelman mukaisesti klo 15 Ruotsin aikaa. Katedraalin kirkkoherra ja kvartetti toimittavat muistopalveluksen kaksikielisesti erityisesti kuluneen vuoden aikana kuolonuneen nukkuneita seurakuntalaisiamme muistaen. Palvelus lähetetään suorana lähetyksenä Uspenskin katedraalista Youtubin kautta. Linkin lähetykseen löydät tästä.

Kvällsbönen är inställd / Pravilo on peruutettu

2020-11-27

Kvällsbönen är inställd pga. coronaläget. / Pravilo on peruutettu koronatilanteen takia.

Kvällsbönen är inställd / Pravilo on peruutettu

2020-11-13

Kvällsbönen är inställd pga. coronaläget. / Pravilo on peruutettu koronatilanteen takia.

Kvällsbön / Pravilo

2020-10-23

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Kvällsbön / Pravilo

2020-10-16

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Kvällsbön / Pravilo

2020-10-02

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Kvällsbön / Pravilo

2020-09-25

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Från solens uppgång ända till dess nedgång / Auringon noususta sen laskuun saakka

2020-10-10

Konsert med sånger och kuriositeter från det liturgiska dygnets olika tider med Oikos-kvartetten. Efter konserten inbjuder tisdagssällskapet till samkväm. Konsertprogrammet hittar du här. Vill du veta hur vi hanterar coronarisker vid kyrkobesök klicka här.

Oikos-kvartetin konsertti liturgisesta vuorokaudesta lauluin ja kommentein. Tiistaiseura kutsuu konsertin jälkeen pidettäviin seuranpitoihin. Konsertin ohjelma löytyy täältä. Informaatiota siitä, miten toimimme koronaviruksen välttämiseksi kirkossa käytäessa löydät täältä.

Pravilo / Kvällsbön

2020-09-04

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Pravilo, kvällsbön

2020-08-28

Liturgin är inställd! / Liturgia on peruutettu!

2020-08-22

Liturgin är inställd med anledning av att den förrättande prästen fått förkylningssymtom och fått instruktioner om att hålla sig hemma. / Liturgia on peruutettu syystä, että toimittava pappi on vilustumisoireiden takia määrätty pysymään kotona.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-12-13

Liturgin är inställd pga. coronaläget. / Liturgia on peruutettu koronatilanteen takia.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-12-12

Vigilian är inställd pga. coronaläget. / Vigilia on peruutettu koronatilanteen takia.

Tisdagssällskapets träff / Tiistaiseuran kokous

2020-03-12

Tisdagssällskapet träffas för att planera påsken, Välkommen! /Tiistaiseura kokoontuu suunnittelemaan pääsiäistä.Tervetuloa!

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-09-06

Liturgin är inställd pga. coronaepidemin. / Liturgia on peruutettu koronaepidemian takia.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-09-05

Vigilian är inställd pga. coronaepidemin. / Vigilia on peruutettu koronaepidemian takia.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-06-14

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-06-13

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd

2020-05-09

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-05-10

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilia

2020-02-22

Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2020-02-09

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Markellos, biskop av Sicilien och h:e Filagrios, biskop av Cypern +100-talet, martyren Nikeforos +200-talet samt Karelens heliga Gennadi +1516 och Nikifor +1557 av Vasojärvi. / P. Markellos, Sisilian piispa ja p. Filagrios, Kyproksen piispa +100-l, pyhät m. Nikeforos +200-l sekä Karjalan pyhät Pt:t Gennadi +1516 ja Nikifor +1557 Vasojärviläiset.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist och sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors.  celebrerar. / Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Cleopas isä Mikael Sundkvistin avustuksella. Seurakunnan kuoro laulaa yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa.

Vigilia

2020-02-08

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist förrättar.

Seurakunnan kuoro laulaa viikonlopun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Kvällsbön och tekväll med styrelsen / Pravilo ja teeilta johtokunnan kanssa

2020-01-18

Styrelsen avslutar en framtidsdag med kvällsbön och tekväll, alla är hjärtligt välkomna att delta!

Johtokunta päättää seurakunnan tulevaisuutta pohtineen työpäivänsä pravilolla ja teeillalla. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

2022-12-13

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia med fader Harry Fagerlund och lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen

Isä Harry Fagerlund ja luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaavat ekumeenista neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettavaa ehtoopalvelusta.

Styrelsens telefonmöte / Hallituksen puhelinkokous

2020-03-15

Kallelsen och dagordningen hittar du HÄR.

Patriarkal gudomlig liturgi / Patriarkaalinen liturgia

2019-09-29

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I leder en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral i Stockholm med början kl. 8:30.

Hänen pyhyytensä Konstantinopolin, Uuden Rooman, arkkipiispa ja ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I Bartolomeos johtaa klo 8:30 alkavan aamupalveluksen ja liturgian hiippakunnan katedraalissa sunnuntaina 29. syyskuuta.

Kvällsbön / Pravilo

2019-02-09

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med Jesusbönen och förböner för levande och avlidna. Efter kvällsbönen serveras kvällste.

Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon Jeesus-rukouksin ja esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta. Pravilon jälkeen tarjoillaan iltatee.

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

2022-01-06

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2022-01-05

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-12-15

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna biskop Ealutherios av Illyra, Felix, Coremonus och Anthia +126. H:e Trifon av Petjenka, Karelens helige +1583. Martyrerena Jona av Petjenka och övriga martyrerna i Petjenka (Petsamo) +1589.Pm. / Ealutherios, Illyran piispa ja M:t Felix, Coremonus ja Anthia +126. Pt. Trifon Petsamolainen, Karjalan Pyhä +1583. Pmt, Joona Petsamolainen ja muut Petsamon marttyyrit, Karjalan pyhät +1589.
Kol. 3:4-6:11; Luk. 14:16-24

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia

2019-12-14

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-11-24

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2019-11-23

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Minnesgudstjänst / Panihida

2022-11-04

På inbjudan av finska kyrkans kyrkoherde Martti Paananen förrättar HE biskop Sergei av Fredrikshamn, fader Ion Durac från Åbo och protodiakon Andreas Salminen en ortodox minnesgudstjänst, panihida på finska. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Suomalaisen kirkon kirkkoherran Martti Paanasen kutsumina toimttavat KP Haminsn piispa Sergei, isä Ion Durac Turusta ja ylidiakoni Andreas Salminen suomenkielisen panihidan. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

Gudomliga liturgin är inställd / Jumalallinen liturgia on peruutettu

2020-10-31

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya regionala rekommendationer är alla gudstjänster fram till Lucia inställda. / Jumalanpalvelukset on peruutettu Lucian päivään asti viranomaisten uusien paikallisten suositusten takia.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-10-13

1. kyrkoton/sävelmä
Martyrerna Karpos, Papylos, Agathodoros och Agathonike +250 / Marttyyrit Karpos, Papylos, Agathodoros ja Agathonike +250
2. Kor. 9:6-11, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2019-10-12

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-09-22

6. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Fokas +117, profeten Jona +750 och H.e Jona av Jaasjärvi +1600 / Pm. Fokas +117, Pr. Joona +750 och P. Joona Jaasjärveläinen +1600
2. Kor. 4:6-15; Luk. 5:1-11

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Kvällsbön / Pravilo

2019-09-21

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med förböner för levande och insomnade. / Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-09-01

3. kyrkotonen/sävelmä
40 heliga jungfrumartyrer och deras lärare Ammon +310, H:e Simeon Styliten +459, H:e Joshua, Nuns son +1200 / 40 pyhää neitsytmarttyyria ja heidän opettajansa Ammon +310, Pt. Simeon Pylväskilvoittelija +459, P. Joosua, Nunin poika +1200
1. Kor. 15:1-11, 1. Tim. 2:1-7; Matt. 19:16-26, Luk. 4:16-22

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2019-08-31

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.