CSG Logotype

Allmänt om våra gudstjänster

Du är välkommen att delta i våra gudstjänster

För de ortodoxa är de heliga fädernas texter och den rika hymnografin lika självklara uttryck för den kristna förkunnelsen som Bibeln. De ortodoxa gudstjänsterna följer kyrkoårets kalender och årets olika perioder sätter sin prägel på kyrkans liturgiska liv. Gudstjänsternas texter har förts från generation till generation under hundratals år av kristet liturgiskt liv och största delen av gudstjänsternas hymnografiska material härrör från det gamla Bysans och Mellanöstern.

Gudstjänsterna utgörs av en samverkan mellan präster, diakoner, läsare, kören och församlingen. Körens delar av gudstjänsterna växlar med läsarens, prästernas och diakonernas delar som läses i recitativ. Recitativläsningens avsikt är att lyfta fram skönheten och budskapet i de heliga texterna men tona ned läsarens personliga tolkning av textinnehållet. De upprepade böneföljderna, då kören svarar ”Herre förbarma Dig” eller ”Giv, Herre” på diakonens böner, avbryter regelbundet det övriga liturgiska flödet.

Den viktigaste gudstjänsten som anordnas är nattvardsgudstjänsten, vilken i ortodoxa kyrkan benämns liturgi. Under vigilia-gudstjänsten som firas på lördagskvällar och aftnar före stora helger förrättas en aftongudstjänst åtföljd av nästa dags morgongudstjänst och slutligen en högläsning av första tidebönen.

Under den kontemplativa kvällsbönen läses den i ortodoxa kyrkan älskade Jesusbönen upprepade gånger åtföljd av förböner för deltagarnas nära och kära. Församlingens kvällsbön följer den klosterregel, ”pravilo”, som gäller vid Valamo kloster i Finland.

Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.