CSG Logotype

Dop & myrrasmörjelse

"Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus" (Gal 3:27)

Genom dopet blir man medlem i den kristna kyrkan. I anslutning till ett ortodoxt dop förrättas även myrrasmörjelsens sakrament. Är man redan döpt i ett annat kristet samfund när man ansluter sig till den ortodoxa kyrkan kompletterar man sitt dop med myrrasmörjelsen.

Dopet är sammanbundet med kristenhetens största högtid, påsken, vars tema är Kristi uppståndelse från döden. Dopet innebär en sakramental död som människa som genom syndafallet avskilts från Gud, och en samtidig återfödelse till ett outsläckligt liv i Kristus.

Myrrasmörjelsen i sin tur anknyter till pingsten, som firas femtio dagar efter påsk till åminnelse av den Helige Andes utgjutning över apostlarna, kyrkans födelseögonblick.

Dopets bibliska grund finner man i Matteusevangeliet och i aposteln Pauli brev till romarna:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18-20)

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.” (Rom. 6:3-4)

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågor vi brukar få om dopet och myrrasmörjelsen.

Hur går ett ortodoxt dop till?
Barnet brukar av praktiska skäl kläs av och svepas i en mjuk skön handduk. Dopet är ingen namngivningsceremoni, men har barnet ännu inte fått ett namn sker detta inledningsvis. Efter namngivningen ställer prästen ett antal frågor, vilkas svar barnets fadder läser upp högt ur en gudstjänstbok prästen har med sig. Vid vuxendop läser man upp svaren själv. Därefter högläser faddern å barnets vägnar – eller den vuxna som ska döpas själv – den niceansk-konstantinopelitanska trosbekännelsen. Prästen stryker den som ska döpas med välsignad olja på pannan, bröstet, ryggen, öronen, händerna och fötterna. Därefter döps man, man klär barnet i dopdräkten och faddern fäster ett dopkors runt halsen på den döpta.

Vid den efterföljande myrrasmörjelsen gör prästen ett litet kors med myrra på pannan, ögonen, näsborrarna, munnen, öronen och händerna på den som döpts och yppar varje gång: ”Den Helige Andes insegel”, till vilket faddern och ofta församlingen svarar ”Amen”. Prästen, den döpta och faddern går tillsammans runt dopfunten tre gånger medan kantorn eller kören sjunger ”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus” ur en av kristenhetens äldsta bevarade texter, aposteln Pauli brev till galaterna. Som ett tecken på gudslydnad och kraft klipper prästen lite hår från den döptas huvud. Avslutningsvis stämmer prästen och kantorn eller kören in i en välgångsönskan om många nåderika år för den som döpts och myrrasmorts.

Vilken ortodox församling blir man medlem i?
Genom dopet och myrrasmörjelsen blir man medlem i hela ortodoxa kyrkan och inte en specifik församling. Ett dopintyg utfärdas i samband med förrättningen. Ingen konfirmation behövs senare, barnet blir upptaget på en gång som fullvärdig medlem och kan delta i nattvarden och den övriga verksamheten fullt ut efter egen vilja, intresse och förmåga.

Får man välja vilket namn som helst till barnet?
Tradtionellt ger man barnet ett namn som knyter det till ett specifikt skyddshelgon, varför man brukar ge bara ett namn till ett ortodoxt barn. Men det är på intet sätt förbjudet att ge barnet flera namn.

Vad behöver vi ta med oss till kyrkan?
Man behöver en varm handduk, en dopdräkt och ett halskors. Enligt traditionen skänks korset till barnet av dess fadder.

Måste faddern vara av samma kön som den som ska döpas?
Traditionellt är faddern en person av samma kön som den som ska döpas, men det blir allt vanligare att man väljer en fadder av motsatt kön.

Måste faddern vara ortodox?
Ja, faddern måsta vara medlem i den ortodoxa kyrkan.

Vad är myrra för någonting?
Myrra förmedlar en apostolisk välsignelse från kyrkans första pingst fram till dopförrättningen. Myrra bereds av de ortodoxa patriarkerna ungefär vart tionde år. Myrran som används i finska ortodoxa församlingen kommer från Konstantinopels ekumeniska patriarkat i dagens Istanbul som församlingen tillhör.

Var får jag tag på den niceansk-konstantinopelitanska trosbekännelsen?
Du kan ladda ned trosbekännelsen här på svenska eller på finska.

Kan man använda en annan trosbekännelse?
Nej, enbart den niceansk-konstantinopelitanska trosbekännelsen är giltig i ortodoxa kyrkan. Man är fri att läsa den på vilket språk man vill.

Får man ta med sig släktingar och vänner?
Det är fritt fram att ta med sig inbjudna.

Kan man välja egna musikstycken, psalmer eller dikter till dopet?
Nej, inte till själva dopet, men man kan införliva egna inslag i en bjudning efter förrättningen om man vill.

Kan man anordna dopfika i kyrkan?
Det kan man. Vi är tacksamma om man kontaktar oss i förväg för att komma överens om de praktiska arrangemangen.