CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2019-03-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-24 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Zacharias Egyptiern +400 och H:e Artemon, Seleukiens biskop +100 / Pt. Sakarias Egyptiläinen + 400 ja P. Artemon, Seleukian piispa +100
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. Efter liturgin församlingens årsmöte. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa. Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2019-03-24 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2019-03-30 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos


Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sångare från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen. / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomalaisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2019-04-05 | Fredag

Fasteliturgi / Paastoliturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:30

Martyrerna Diodoros och Serapion samt deras medävlare +200, H:a Teodora Tessalonikern +800 / M:t Diodoros ja Serapion ja heidän kanssakilvoittelijansa +200, Pt. Teodora Tessalonikalainen +800
1 Mos. 22:1-18; Ords. 17:17-18:5

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. Gudstjänsten börjar med 9. timbönen och aftongudstjänst kl. 17:30 och fortsätter med gudomlig liturgi 18:00. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa. Palvelus aloitetaan 9. hetken ja ehtoopalveluksen toimittamisella klo 17:30 ja jatkuu liturgialla klo 18:00.

2019-04-18 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Kristi lidanden. Fader Misha Jaksic förrättar.

12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Misha Jaksic toimittaa.

2019-04-19 | Fredag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Utbärandet av Kristi gravion / Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Eftergudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid. / Palveluksen jälkeen tarjotaan paastoateria.

2019-04-19 | Fredag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora Fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Herrens begravningsprocession / Herran hautaan saatto

2019-04-20 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista!
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna påbörjas kl. 22:00. Efter gudstjänsten inbjudes till gemensam påskmåltid i kyrkan. fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen aloitetaan klo 22:00. Palveluksen jälkeen kutsutaan kaikki kirkossa järjestettävään pääsiäisateriaan. Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.

2019-05-11 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-05-12 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e Epifanios, ärkebiskop av Salamis +403, H:e Germanos, ärkebiskop av Konstantinopel +740 / P. Epifanios, Salamiksen arkkipiispa +403, P. Germanos, Konstantinopolin arkkipiispa +740
Apg. 9:32-42; Joh. 5:1-15

2019-06-09 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

H:e Kyrillos av Alaxandria +444, Salige Kiril av Velsk +1400, H:e Kriril av Belozersk + 1427 / P. Kyrillos Alaksanrialainen +444, Autuas Kiril Velskiläinen + 1400, Pt. Kiril Belozerskilainen + 1427
Apg. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

2019-06-09 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-08-31 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-09-01 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Indiktio - Kyrkoårets början / Kirkkovuoden alku
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
40 heliga jungfrumartyrer och deras lärare Ammon +310, H:e Simeon Styliten +459, H:e Joshua, Nuns son +1200 / 40 pyhää neitsytmarttyyria ja heidän opettajansa Ammon +310, Pt. Simeon Pylväskilvoittelija +459, P. Joosua, Nunin poika +1200
1. Kor. 15:1-11, 1. Tim. 2:1-7; Matt. 19:16-26, Luk. 4:16-22

2019-09-21 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-09-22 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

6. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Fokas +117, profeten Jona +750 och H.e Jona av Jaasjärvi +1600 / Pm. Fokas +117, Pr. Joona +750 och P. Joona Jaasjärveläinen +1600
2. Kor. 4:6-15; Luk. 5:1-11

2019-10-12 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-10-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga fäderna på VII ekuemeniska kyrkomötet i Nicaea / Nikean VII ekuemeenisen kirkolliskokouksen pyhät isät
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkoton/sävelmä
Martyrerna Karpos, Papylos, Agathodoros och Agathonike +250 / Marttyyrit Karpos, Papylos, Agathodoros ja Agathonike +250
2. Kor. 9:6-11, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

2019-11-01 | Fredag

Panihida i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00
2019-11-02 | Kördag

Lilla vattenvälsignelsen och gudomlig liturgi / Pieni vedenpyhitys ja jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2019-11-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-11-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie tempelgångs efterfest / Jumalansynnyttäjän Neitseen marian tempeeliintuomisen jälkijuhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

2019-12-13 | Fredag

Ekumenisk Luciavesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2019-12-14 | Lördag

Gudomlig liturgi och litania/ Jumalallinen liturgia ja litania


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyrerna Thyrsos, Leukios och Kallinikos +251. Martyrerna läsaren Apollonius, musikern Filemon +286 och guvernören Arrianos +287 / M:t Thyrsos, Leukios och Kallinikos +251. M:t lukija Apollonius, muusikko Filemon +286 ja maaherra Arrianos +287
Gal. 5:22-6:2; Luk. 14:1-11

Efter gudstjänsten serveras minnesvete, koliva. / Palveluksen jälkeen tarjotaan kolivaa.

2020-01-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-01-06 | Måndag

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00